dissabte, 12 de gener de 2008

MODIFICADA 4 FEBRER
MODEL AL·LEGACIÓ 1- (ACÚSTICA)
En …………………………………………………….. amb DNI ………………..... vei de ................................................................................................ (localitat), amb domicili a efectes de notificacions a ...............................................................................................................................

Que en relació a la possibilitat de realitzar al·legacions en relació a l’ INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL NOU PLA D’AEROPORTS I HELIPORTS DE CATALUNYA NºCLAU E2-TH-05611, formulo les següents que es presenten al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

01- Que tenint en compte el Plànol Núm. 04.13.04 “CALAF-SALLAVINERA EMPREMTA ACUSTICA” Fitxer 041304101.mxd, Desembre 2007, nº Clau E2-TH-05611 Full 01 de 01 corresponent a INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’AEROPORTS,AÈRODROMS I HELIPORTS DE CATALUNYA.

1-. Que la petjada de soroll en superfície dibuixada, no queda clar a quin tipus de LAeq es refereix, ja que la seva llegenda és incompleta -SOROLL LAeq (?).

2-. Que poso en dubte la veracitat de la petjada acústica dibuixada, ja que és simètrica. Aquesta empremta només podria ser simètrica, si la pista fos vorejada per un entorn amb idèntiques condicions, tant geològiques com tot allò que ajudi a la propagació o atenuació de decibels, vegi’s tipus d’urbanització, tipus de flora, desnivells, etc.. cosa que no es compleix i de molt, vist com a mínim el gran desnivell de les FEIXES que llinda amb la pista.

3-. Que en el cas que la petjada de soroll es correspongui a LAeq DIA o LAMax poso en dubte la seva veracitat ja que :

3.1 No es correspon amb les petjades de soroll que apareix a l’Ordre PTO-81/2007 de 28 de març de 2007 per la qual s’aprova PLA DIRECTOR DE L’AERODORM DE CALAF-SALLAVINERA, publicada al DOGC núm. 4859 de data 11/04/2007, ESTUDI ACÚSTIC PLÀ DIRECTOR, Data Abril 2004, Plànol Núm. 8.0, Nom del Fitxer 08-0-V00, Full 1 de 1, ja que:

3.1.1 L’afectació 60dBA en l’ESTUDI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL no afecta a la casa LA CASANOVA, cosa que si es donen en les petjades de soroll del Pla Director.

3.1.2 L’afectació 60dBA no travessa la via del ferrocarril, cosa que si es donen en les petjades de soroll del Pla Director, en mes de 50 metres en el cas LAEQ-dia i mes de 700 metres en el cas LAMax.

3.2 Tampoc no es correspon amb la petjada de soroll que apareix a l’Ordre PTO-81/2007 de 28 de març de 2007 per la qual s’aprova el PLA DIRECTOR DE L’AERODORM DE CALAF-SALLAVINERA, publicada al DOGC núm. 4859 de data 11/04/2007, ESTUDI ACÚSTIC POSSIBLE MÀXIM DESENVOLUPAMENT, Data Abril 2004, Plànol Núm. 8.1, Nom del Fitxer 08-1-V00, Full 1 de 1, ja que:

3.2.1 L’afectació 60dBA en l’ESTUDI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL no afecta a la casa LA CASANOVA, LES BASSES i CAL CRISTOFOL, cosa que si es dona en les petjades de soroll del Pla Director.

3.2.2 L’afectació 60dBA no travessa la via del ferrocarril, cosa que si es dona en les petjades de soroll del Pla Director on és sobrepassada amb mes de 360 metres en el cas LAEQ dia i de mes de 1.000 metres en el cas LA Max.

3.3 No inclou quines dades s’han tingut en compte per a l’elaboració d’aquest plànol.

02.-Que la LA-Max del PLA DIRECTOR DE L’AERODROM CALAF-SALLAVINERA, no ha estat contemplada en aquest INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL i que, en el supòsit d’aproximació d’aeronaus Sud-Est i enlairament Nord-Oest (pista30), inclouria a diverses cases, no descrites en els plànols i que tenen:

2.1 AFECTACIÓ DIRECTE dins Isòbara LA-Max 80dB a les següents cases i edificacions del municipi principal de Sant Pere Sallavinera, no ubicades el els plànols: inclosos alguns a la cruïlla de les dues rieres :

-A l’accés sud del poble desde la N-141a: CEMENTIRI MUNICIPAL, GRANJA MORROS, CAL FARELL.
-A la zona Plaça Major (cruïlla de les dues rieres): CAL PICANYOL, CAL SASTRE, CAL DELFIN, CAL ESTANY, CA LA CLAUSTRE, CAL MIQUEL, CAL MANELÓ, CAL MARQUILLES, CAL TEIXIDÓ, CAL TEIXIDÓ NOU.
-Al costat de la pista de vol: LA CASANOVA.

2.2 AFECTACIÓ EN PREVISIÓ DE MAXIM DESENVOLUPAMENT dins Isòbara LA-Max 80dB

-A l’accés sud del poble desde la N-141a: CEMENTIRI MUNICIPAL, GRANJA MORROS, CAL FARELL.
-A la zona Plaça Major (cruïlla de les dues rieres): CAL PICANYOL, CAL SASTRE, CAL DELFIN, CAL ESTANY, CA LA CLAUSTRE, CAL MIQUEL, CAL MANELÓ, CAL MARQUILLES, CAL TEIXIDÓ, CAL TEIXIDÓ NOU.
-Al barri La Querosa: CAL ATXUVINO, CAL MOSSO, CAL CURTAIRE.
-Al costat de la pista de vol: LA CASANOVA.

03- Que el sentit d’aterratge i enlairament no queda aclarit en el PLA D’AEROPORTS, AERÒDROMS I HELIPORTS DE CATALUNYA 2007-2012, ni en el seu INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, i queda obert en el PLA DIRECTOR DE L’AERODROM DE CALAF-SALLAVINERA i per tant es pot donar el cas que només s’hagi intentat avaluar la petjada de soroll en un sentit d’aterratge, sentit Nord-Oest (pista30).
04- Que la LA-Max del PLA DIRECTOR DE L’AERODROM CALAF-SALLAVINERA, no ha estat contemplada en aquest INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL i que, en el supòsit d’aproximació d’aeronaus fos en sentit Sud-Est (pista 12), enlairaments descrits en el PLA DIRECTOR, quedarien com a mínim afectades dins la Isòbara LA-Max 80dB les cases, moltes d’elles no descrites, de:

CEMENTIRI MUNICIPAL, CAL FARMACÈUTIC, CAL SABATÉ, LES ESCOLES, AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA, LOCAL SOCIAL, CA LA MARINA, CAL MATIES, totes les cases del Carrer Raval ,Granges FARELL, CAL MIQUEL ANGEL, BAR-RESTAURANT LA PALA, CAL VALENTI, LOCAL SOCIAL VELL, CAL MORROS, ESGLÉSIA, LA RECTORIA, CAL FARELL, CAL TEIXIDO NOU, CAL TEIXIDO VELL, CAL JAUME i BLAI, CAL MANELÓ, CAL MIQUEL, CA LA CLAUSTRE, CAL ESTANY, CAL PICANYOL, CAL SASTRE, CAL DELFIN,CAL ATXUVINO,CAL MOSSO,CAL CURTAIRE, LA VINYETA, CAL LIQUERO, CAL MINGO, CA LA MUNDA, CAL PAGES, CAL TORRETA, LA PALLISSA DE CAL ANGUERA, CAL SEC I LA CASA DE LAGRANGE, a sumar de LA CASANOVA.

05- Que ni els habitants de Sant Pere Sallavinera, (La LLavinera, La Fortesa i poble inclosos) ni els de Sant Pere de l’Arç del municipi de Calonge de Segarra, no han estat considerats en cap IMPACTE AMBIENTAL POTENCIAL, ni en cap MESURA PREVENTIVA, CORRECTORA O COMPENSATORIA.

06- Que la Direcció General de Qualitat Ambiental, Informe Acústic n/r 28/2006, s/r IAAR 1685-05, certifica i aconsella com a Mesura de Prevenció Acústica les següents informacions referents a l’Aeròdrom de Calaf-Sallavinera, i que han estat omeses en el present estudi:

“Modificació de l’orientació de la pista, atès que la configuració prevista en la informació presentada comportarà afectació de soroll sobre l’habitatge la Casanova i la zona urbana de Sant Pere Sallavinera.En el seu defecte adoptar el recondicionament acústic de les construccions afectades compreses dins la zona de soroll, definida per la Isòfona Lamax80, en la condició de dia tipus i en l’escenari de la capacitat funcional de l’aeròdrom, en totes les edificacions d’ús sensibles al soroll: dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o altres dependències assimilables.”

07-Que no s’hi inclou cap mecanisme per al control i regulació de l’impacte ambiental que es produeixi un cop estigués l’aeròdrom en marxa, ni es té en compte la participació de l’administració municipal.

08- El futur de l’aviació a Catalunya no pot passar per l’ampliació d’un aeròdrom privat com el de Sant Pere Sallavinera, que de per si no es viable territorialment. Els Plans de la Llavinera, que inclouen la pista de terra de l’Aeròdrom, es troben a 1,3 km de distància de Calaf amb 6.430 habitants censats i a 1,1 Km del nucli urbà de Sant Pere Sallavinera en el mateix sentit i direcció que la pista (pista 12 o pista 30).

09-.Que el present Informe de Sostenibilitat Ambiental, no ha estat presentat d’acord amb la nova normativa acústica que ha d’estar vigent a partir de 2008, i per tant cal tenir en compte que es revisin els valors màxims d’impacte acústic de l’aeròdrom dia i nit segons preveu la Declaració d’Impacte Ambiental (65 i 55 db, respectivament), per a adequar-los a la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, que té vigència a partir de 2008, ja que en breu temps es produirà una situació de no adequació a la normativa establerta per aquesta directiva de la Unió Europea.

10-Que l’actual ubicació de pista no es compatible amb activitats de formació per a l’aviació esportiva, ja que no es possible fer pràctiques d’aterratge o enlairament de forma continuada, sense posar en perill els habitants amb les alçades mínimes insuficients de seguretat sobre nuclis habitats i perjudicar la salut dels veïns.

Per això demano,

1.Que s’iniciï un nou estudi d’IMPACTE de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL amb els errors i omissions que podem trobar en l’actual.

2. Que si com a conseqüència del citat estudi el projecte incompleixi la normativa aplicable, es procedeixi a arxivar l’expedient, deixant sense efecte les actuacions que tendeixin a l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA.

3.Que amb l’actual orientació de pista i donada la gran afectació que podria tenir l’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA, sigui considerat exclusivament Aeròdrom Auxiliar per a Emergències i Extinció d’Incendis.

4.Subsidiariament, que es desplaci l’actual ubicació de la pista, a fi de què eviti l’afectació de la petjada acústica de LA-Max 80dB i LA_Max 80dB previst en Màxim Desenvolupament, sobre el nucli urbà de Sant Pere Sallavinera.

5.Subsidariament, que s’incloguin mesures preventives, correctores o compensatòries per al municipi de Sant Pere Sallavinera i si fos el cas, que s’elabori un reglament que reguli un sistema acordat de seguiment del compliment de les gestions de pista i un quadre de sancions que dissuadeixi del seu incompliment.

Sant Pere Sallavinera a 3 de febrer de 2008.

Signat.

HONORABLE CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL i OBRES PÚBLIQUES

MODEL AL·LEGACIÓ 2- (AIGUA)

En …………………………………………………….. amb DNI ………………..... vei de ................................................................................................ (localitat), amb domicili a efectes de notificacions a ...............................................................................................................................

Que en relació a la possibilitat de realitzar al·legacions en relació a l’ INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL NOU PLA D’AEROPORTS I HELIPORTS DE CATALUNYA NºCLAU E2-TH-05611, formulo les següents que es presenten al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i

EXPOSO

1.-Vist, que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental descriu que el consum d’aigua és moderadament significatiu en un aeròdrom, ja que textualment cita respecte al CICLE DE L’AIGUA, CONSUM D’AIGUA: “les instal·lacions aeroportuàries generen un alt consum d’aigua”.

2.- Que un dels principals objectius de l’Aeròdrom de Sant Pere Sallavinera es l’extinció d’incendis.

3.-Que l’informe previ emès per el Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera ja adverteix de deficiències en l’abastament propi per l’escassetat de recursos.

4.-Que la demanda d’aigua a la zona, no és només la derivada de l’activitat de les persones, sinó que queda emmarcada dins d’un entorn agrícola, ramader, industrial que inclou dos polígons industrials, activitats d’empreses extractives, a banda dels cabals mínims adreçats als aqüifers existents.

Per tant, resulta del tot necessari, que per els organismes administratius competents es realitzi un estudi dels citats recursos per comprovar realment que un dels objectius bàsics de l’ampliació tingui viabilitat, i que sigui compatible amb el normal desenvolupament del municipi.

Es demana:

1. Que per els organismes administratius competents en matèria hidràulica es realitzi un estudi de les disponibilitats dels recursos d’aigua en el terme/s municipal/s afectat/s per la instal·lació aeroportuària a fi de garantir la seva compatibilitat amb la demanda extraordinària suscitada i no hipotecar el futur desenvolupament del/s municipi/s i el medi ambient.

2. Que si com a conseqüència del citat estudi, no es compleixin les previsions de disponibilitat hidràulica, es procedeixi a arxivar l’expedient, deixant sense efecte les actuacions que tendeixin a l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA.

A Sant Pere Sallavinera a 3 febrer de 2008.

Signat

HONORABLE CONSELLER DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESMODEL ALEGACIÓ 3 (BOIRA)

En …………………………………………………….. amb DNI ………………..... com a vei de Sant Pere Sallavinera, amb domicili a efectes de notificacions a ...............................................................................................................................

Que en relació a la possibilitat de realitzar al·legacions en relació a l’ INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL NOU PLA D’AEROPORTS I HELIPORTS DE CATALUNYA NºCLAU E2-TH-05611, formulo les següents que es presenten al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i

EXPOSO

1.- L’informe emès per el Tècnic Municipal de Sant Pere Sallavinera envers a la possibilitat de l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA diu:

Sembla evident que la zona on es projecta l’ampliació presenta un alt índex de dies de boira i vent i gebre, que dificulta les activitats normals d’un aeròdrom de la categoria del de Calaf-Sallavinera amb mancança del la instrumentació necessària per a les maniobres d’aproximació i enlairament de les aeronaus.

Aquesta realitat qüestiona seriosament la viabilitat del projecte al suposar un alt risc per a les aeronaus i us desús per a les instal·lacions durant una gran època de l’any.

Sembla convenient que el Servei Meteorològic de Catalunya informi en relació als últims cinc anys els dies de boira, gebre i vent de Sant Pere Sallavinera –Zona de La LLavinera en particular-.

Es demana:


1. Que per els organismes administratius competents en matèria meteorològica es realitzi un estudi de la zona afectada.

2. Que si com a conseqüència del citat estudi, no es compleixin les circumstàncies mes favorables d’ús, tenint en compte que hi poden haver aeròdroms alternatius, es procedeixi a arxivar l’expedient, deixant sense efecte les actuacions que tendeixin a l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA.A Sant Pere Sallavinera a gener de 2008.

Signat

HONORABLE CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES